دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ

فصل دوم   22

مقدمه   23

فصل سوم   47

نظریات توسعه گراآدریان لفت ویچ   48

مقدمه   48

بنددوم- نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا   53

گفتارسوم- ویژگیهای دولت توسعه گرا   59

بنددوم- استقلال نسبی دولت   60

بندسوم- قدرت بوروکراتیک   61

بندچهارم- جامعه مدنی ضعیف   61

بندپنجم- دولت توسعه گراومنافع اقتصادی   62

بندششم- خلاصه ویژگیهای دولت توسعه گرا   63

فصل چهارم   65

بررسی دولت هویدا   65

مقدمه   65

گفتاراول- ایران درزمان رضاخان   67

گفتاردوم- نگاهی به حدوداختیارت هویدا ونقش ویدرساخت قدرت دردربارپهلوی دوم:   74

گفتارسوم- سیاست دولت درزمینه امورزیربنایی   80

گفتارچهارم- سیاست دولت درزمینه اموراجتماعی ورفاهی   86

گفتارپنجم- سیاست های اداری   89

گفتارششم- سیاست خارجی وروابط بین المللی   91

بنددوم- جنبه فرهنگی ومعنوی   93

جمع بندی   94

فصل پنجم   95

مقایسه تاثیرنظریات دولت توسعه گراآدریان  لفت ویچ دردولت امیرعباس هویدا   95

مقدمه   96

نتیجه گیری: 106

 

پیشگفتار:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ می باشد که  بدیهی است مقوله توسعه که ازمهمترین مسائل اساسی در سطح جهان می باشدواز مفاهیمی دانست که بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مورد توجه صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و سیاستمداران، در دولت های ملی قرار گرفته است. ازآن زمان تاکنون کمتر واژه ایست که این همه درعرصه های سیاست داخلی و خارجی بر سر زبان ها جاری باشد. توسعه ومسایل آن به همین صورت جای خود را در درس ها و بحث های دانشگاهی نیز باز کرده است و در برخی رشته های درسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. مسئله توسعه در عرصه نظریه پردازی های اجتماعی و سیاسی نیز جایگاه مهمی به دست آورده است.  در میان اندیشمندان این عرصه گروهی توسعه را فرآیند تغییر در ابعاد گسترده اجتماع، که توسط سیاستمداران و دولتمردان یک جامعه برنامه ریزی می شود و به اجرا درمی آید تلقی می کنند وعده ای این فرآیند تغییر را نوعی دیگر از استعمار می دانند و توسعه را جانشین استعمار قلمداد می کنند.علاقه وافر و دغدغه دیرینه نگارنده نسبت به مسئله از اهداف اصلی برای انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بوده است که نگارنده در طی تحقیق سعی خواهد نمود تا حد امکان به این پرسشها که خود نیز بسیار مایل است به آن دست یابد پاسخ مناسب ارائه دهد. در طی مراحل این تحقیق از راهنمائی های مدبرانه و کارگشای استاد ارجمندم جناب دکتر زکیخانی بسیار بهره برده ام وهمچنین از مشاوره ونکته سنجی استاد گرانقدرم خانم دکتر شاهسوند بهره ها گرفته ام که جای بسی تقدیر وامتنان دارد. که اگر هدایت ومشاوره این عزیزان نبود، شاید مطالب ارائه شده دارای نواقص فراوان بود. از زحمات پدر ومادر وهمسر عزیزم که در طی دوران تحصیلم همیشه مشوق وحامی بنده بودند سپاسگذارم. درخاتمه ذکر این مطلب را ضروری می دانم که اگر خوانندگان عزیز وگرامی هرگونه قصور واشکال و عدم کیفیت علمی را در این پایان نامه مشاهده می نمایند آنرا به حساب کم تجربگی وکم کاری بنده منظور دارند که امید آن دارم با راهنمائیهای آنان در کارها وتجربیات آینده آنرا مد نظر قرار دهم.

 

 

کلیات تحقیق

 

 

گفتار اول: بند اول-