3-1-2معنای لغوی عنصر روانی.. 21

1-2-2 قتل  شبه عمد از نگاه قرآن. 25

2-2-2 قتل شبه عمد از نگاه روایات.. 26

2-6-2 قصدفعل نوعاکشنده نسبت به انسان غیرمتعارف: 38

1-7-2 تحلیل بند” الف ” ماده 290. 40

2-7-2 تحلیل بند (ب) ماده 291. 40

3-7-2 تحلیل بند (پ) ماده 291 : 42

نتیجه گیری: 45

3-2 مفهوم تقصیر جزایی.. 57

3-3 مقایسة تقصیر جزایی با عمد. 58

3ـ 4 مصادیق تقصیر جزایی.. 60

3ـ5 بی‌احتیاطی.. 60

3-6 بی‌مبالاتی.. 61

3ـ7 عدم مهارت (بی‌مهارتی). 62

3ـ8 عدم رعایت نظامات دولتی.. 63

3-9 حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصیر جزایی.. 64

3-10 معیار استنباط تقصیرجزایی.. 65

3-12عدم کفایت تقصیر شدید به جای عمد. 71

3-13 نتیجه‌گیری.. 73

فصل چهارم: 77

4-1-1 رفتار مرتکب : 79

4-3 رابطه علیت : 80

نتیجه گیری.. 98

 

فصل اول

کلیات پژوهش

‌1-1بیان مسأله‌