X
تبلیغات
زولا

دانلود پایان نامه : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب ...

پنج‌شنبه 8 تیر 1396 ساعت 12:50
« رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب  بانک ملی استان گیلان »     استاد راهنما جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن […]

  

 

 

 

شماره صفحه
فصل  اول:کلیات تحقیق
1-1)        مقدمه 3
1-2)        بیان مساله 4
1-3)        اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4)        اهداف تحقیق 9
1-5)        چارچوب نظری تحقیق 9
1-6)        فرضیه های تحقیق 11
12
1-8)        قلمرو تحقیق 15
فصل دوم:ادبیات  و پیشینه تحقیق
18
2-1-1) مقدمه 18
18
20
20
21
22
2-1-4-1) مدل گراهام 22
2-1-4-2) مدل ارگان 23
2-1-4-3) مدل پودساکف و همکاران 24
2-1-4-4) مدل لامبرت 25
2-1-4-5) مدل بورمن و همکارانش 26
26
2-1-5-1) سرمایه اجتماعی 26
2-1-5-2) هوش عاطفی (هیجانی) 27
2-1-5-3) رهبری تحول آفرین 28
29
29
30
2-1-6-2) عملکرد کارکنان 30
2-1-6-3) بهره وری نیروی انسانی 31
32
35
2-2-1) مقدمه 35
36
37
2-2-3-1) نظریه کاستا و مک کری (1987) 38
2-2-3-2) نظریه فروید 40
2-2-3-3) نظریه یونگ 41
2-2-3-4) نظریه کاتل 42
2-2-3-5) نظریه آیزنک دربارۀ شخصیت 44
2-2-3-6) نظریه های کوچک یا نظریه های نوار باریک 46
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1) تحقیقات داخلی 49
2-3-2) تحقیقات خارجی 51
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 54
3-2) روش تحقیق 55
3-3) جامعه و نمونۀ آماری 55
3-4) بررسی نرمال بودن متغیر دوم 56
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 58
3-6) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 59
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 61
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه 63
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 64
4-3) توصیف متغیر های تحقیق 70
4-4) آزمون فرضیات تحقیق 77
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 82
5-2) خلاصه تحقیق 82
5-3) نتایج آمار توصیفی 83
5-4) توصیف متغیرهای تحقیق 84
5-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 85
5-6) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق 87
5-7) پیشنهاد برای تحقیقات آتی 89
5-8)محدودیت های تحقیق 89
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول، شکل ها و نمودارها

جداول:
20
43
45
56
59
3-3) جدول آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 60
4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 64
4-2) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 65
4-3) سن پاسخ دهندگان 66
4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 67
4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 68
4-6) توصیف نوع استخدام پاسخ دهندگان 69
70
4-8)  توصیف متغیر ثبات عاطفی 71
4-9) توصیف متغیر برون گرایی 72
4-10) توصیف متغیر تجربه پذیری 73
4-11) توصیف متغیر سازگاری 74
4-12) توصیف متغیر هوشیاری 75
4-13) توصیف متغیر شخصیت 76
77
78
79
79
80
 

 

شکل ها:

1-1)        مدل مفهومی تحقیق 11
 

نمودارها:

نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان 64
نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان 65
نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 66
نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان 67
نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 68
نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان 69
70
هیستوگرام  متغیر ثبات عاطفی 71
هیستوگرام  متغیر برون گرایی 72
73
74
هیستوگرام  متغیر هوشیاری 75
هیستوگرام  متغیر شخصیت 76
منابع 90
پیوست ها 96
97
خروجی های نرم افزار 102
چکیده انگلیسی 113

 

 

 

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و شناسایی ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان  است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری شخصیت از پرسش نامه (پنج گانه شخصیتی (NEO)) استفاده شده است،  و سوالات رفتار شهروندی سازمانی نیز برگرفته از پرسشنامه (پودساکف و همکاران، 1990) است. جامعه آماری تحقیق  حاضر کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان به تعداد 1234  نفر می باشد. پرسشنامه ها بین  221 نفر از آنها، که بر طبق فرمول نمونه گیری جامعه محدود و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع گردید. روش آزمون فرضیه های تحقیق، آزمون همبستگی و با استفاده از نرم افزار  SPSS 18 می باشد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین شخصیت و رفتارشهروندی کارکنان شعب بانک ملی استان گیلان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و از بین 5 بعد شخصیت، بعد برون گرایی از همبستگی قوی تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر برخوردار است. همچنین بین بعد سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

کلمات کلیدی:

 

 

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه

بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل کنند، در قراردادهای روانشناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است. تحقیقات کنونی این رفتارها را تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مد نظر قرار داده اند. در دهه های اخیر اصطلاحاتی برای تشریح چنین رفتارهایی استفاده شده اند نظیر، رفتار پیش اجتماعی، رفتار فرانقشی و خودجوشی سازمانی  و عملکرد زمینه ای. هر چند هر کدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور کلی به مفهو م یکسانی اشاره دارند که در این تحقیق تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی[1]، مدنظر قرار می گیرند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل، توسط فرد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان، مؤثر هستند (کاخکی و قلی پور، 1386: 117). رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار توسط بتمن و اورگان (1983) بکار گرفته شد. اورگان (1988) رفتار شهروند سازمانی را به این صورت تعریف کرد: “رفتار فردی که به وضوح نبوده و بطور غیر مستقیم توسط سیستم پاداش رسمی شناسایی می شود و رفتارهایی که نقش حیاتی در کارکرد اثربخش سازمان ایفا می کنند (Pavalache-Ilie, 2014: 490).

انسان، به صورت یک کل سازمان یافته عمل می کند و کمتر جنبه ای از کنش و رفتار انسان را خواهیم یافت که از منش و شخصیت وی تأثیر نگرفته باشد؛ از این رو، بدیهی است که رفتارهای شهروندی سازمانی نیز از شخصیت[2]  تأثیر پذیرند. شخصیت یکی از این عوامل پیش بینی کننده رفتار و یکی از عوامل پدیدآورنده تفاوت های فردی موجود بین افراد است. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فردی است که الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری را در بر می گیرد و پایاترین پیش بینی کننده معیارهای مختلف شغلی محسوب می شود، بالاخص در پژوهش هایی که شخصیت را به رفتار شهروندی سازمانی مرتبط می کند (رافضی و همکاران، 1391: 44-45). اورگان (1994) اساس نظری برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت را بر این می داند که چون رفتار فرد با نگرش های کلی اش ارتباط دارد و از آنجا که شخصیت افراد بر نگرش های کلی آنها تاثیر می گذارد، شاید بتوان فرض کرد که شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط داشته باشد (یوسفی امیری و همکاران، 1392: 71).

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.