پایان نامه ارتباط فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 14:49
1 . فرضیات تحقیق

جهت رسیدن به اهداف تحقیق و پاسخگویی به سوالات تحقیق فرضیه های این مطالعه به شرح ذیل تدوین می گردد:

فرضیه 1: بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(

فرضیه2: بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.) فراوانی گزارشگری بیشتر، هزینه سرمایه را کاهش می دهد.(

7 1 . جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکت هایی از جامعه آماری یاد شده، انتخاب می شوند که :

  • پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد،
  • از سال1385 تا 1390، در بورس حضور داشته باشند،
  • شرکت بین سال های 1385 تا 1390 ، تغییر سال مالی نداشته باشد،
  • شرکت نباید در گروه واسطه گری مالی باشد(بانک ها، نهاد ها، سرمایه گزاری ها و..)
  • اطلاعات مورد نیاز شرکت، در دسترس باشد

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(عادل آذر،1384،ج 1،ص 6 ). لذا ، نمونه گیری ها براساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده است.بدین صورت که شرکتها باید شرایط ویژه که در بخش جامعه آماری ذکر شد را دارا باشند. بنابراین با توجه به موارد بالا 81 شرکت به عنوان شرکتهای مورد بررسی از سال 1385 تا سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.

 8 1 . متغیرهای تحقیق .

متغیر های وابسته : متغیرهای وابسته در این پژوهش شامل هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

متغیر مستقل : تناوب گزارشگری مالی.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

 متن کامل پایان نامه

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.